special

מצורפים כל דפי התירגול מהתקופה האחרונה בה

השלמנו את ארבעת פעולות החשבון במספרים שברים פשוטים.

מומלץ לתרגל גם בחופשה, בהצלחה.