אנגלית 8

Dr Jekyll amd Mr. Hyde

P. 74-75 Orange book

Read the story

Answer the questions on page 76 in the orange book

Words for dictation:

to arrest לעצור

an arrest מעצר

identity זהות

to identify לזהות

ordinary רגיל

regular/normal - רגיל

according to (preposition) מילת יחס, על פי

crime - פשע

to commit a crime לבצע פשע

criminal פושע

to prevent למנוע

to decide להחליט

decision החלטה

P. 68: Each student chose one or two words to be included in the dictation.

We also covered the rules for present simple and present progressive.

Next week we will start the third unit in the orange book.

The words:

look like (v)

fight (v/n)

add (v)

a little (adj)

set up (v)

exam (n)

confident (adj) confidence (n)

suggest (v) suggestion (n)

private (adj) privacy (n)

team work (n)

measure (v)

comedian (n)

plot (n)

benefit (n)

4.1.18

Present Progressive (P. 45, orange book)

Subject + am/is/are + verb+ing + object...

Anat and Yael are waiting for the bus.

Negative form:

Subject + am/is/are + not + verb+ing + object...

Anat and Yael are not waiting for the bus.

Question form:

Am/Is/Are + subject + Verb+ing + object ...

Are Anat and Yael waiting for the bus?

Complete exercise B on page 45 (orange book).

=====================================================================

New words for dictation (page 60 in the orange book)

to join (v) להצטרף

performance (n) הופעה

performer (n) מופיע/ה

to perform (v) להופיע

personality (n) אישיות

to practice (v) להתאמן

practice (n) אימון

program (n) תכנית/תכנות

to program (v) לתכנת

regularly (adv) באופן רגיל, נורמלי

weekend (n) סוף שבוע

to worry (v) לדאוג

worry (n) דאגה

get started להתחיל

in order to כדי ל- בשביל

plenty of הרבה

sounds like נשמע כמו

Blue Book

69-72

Orange book:

P. 60-64

New Year Traditions

1. Choose a least three traditions and fill out the table: