31.1.19

Post date: Feb 04, 2019 6:13:24 AM

משפחות, צוות, חונכים ונחנכים יקרים ויקרות,

בימים אלה אנו חותמים בהתרגשות רבה, את המחצית הראשונה של שנה"ל תשע"ט, מחצית בה התקיימו מגוון תהליכי למידה ועשייה חברתית -ערכית. אנו יוצאים לדרך עם המחצית השנייה של שנת הלימודים.

בית החינוך שלנו שם לו לדגש לפתח שיח מקדם אשר רואה כל נחנך ונחנכת על יכולותיהם, חוזקותיהם ותחומי העניין שלהם, כמו גם על התחומים שדרוש בהם חיזוק או שיפור. כל זאת במטרה לספק להם קרקע לצמיחה ולהתפתחות אישית. הדבר בא לידי ביטוי בפלטפורמות שונות כגון שיעורים, מ"מעגל בנים ומעגל בנות" או שיעורי המוזיקה, הנגרות, החשבון, האנגלית, המלאכות, ההיסטוריה, הסיירות, התנ"ך, התיאטרון, הקרקס, הכלבנות והרשימה עוד ארוכה. דוגמא לפלטפורמה נוספת שמאפשרת מתן ביטוי לחוזקות של נחנכים ונחנכות היא השתתפות בוועדות השונות. פעילות הוועדות במחצית זו הייתה משמעותית וענפה. היו לנו הפסקות פעילות בתחום הספורט, יום שיא בשפה בהובלת ועדת ספרייה, ועדת חזות עובדת בין השאר על שיפור חזות חצר ביה"ס, וועדת אסיפה מובילה אספות והחלטות, בוועדת ביקורת בוחנים בודקים ומגבשים מסקנות ודו"חות על תחומים שונים, וועדת טיולים מפיקה טיולים תלתוניים ובית ספריים, נרקם קשר רב דורי עם המרכז לקשיש הסמוך לבית הספר בהובלת ועדת קשרי קהילה, וועדת אירועים מקדמת חגיגת אירועים בית ספריים סביב חגים ומועדים, ועדת ל"ב מקיימת תהליכי גישור מידי יום ומנהלת קונפליקטים בצורה דיאלוגית, מכבדת ומצמיחה, ועדת תקציב מתכנסת אחת לחודש ובוחנת את התקציב ומקבלת החלטות לגבי חלוקת המשאבים, ועדת מורים החלה את עבודתה גם כן, וכך גם וועדת מערכת, ופורום נציגי וועדות.

אנחנו מאמינים ומקווים שנמשיך לצמוח, להשכיל, לשאול ולרצות עוד... וגם רוצים שכל אחד ואחת מחברי הקהילה, ירצה בכך גם בעצמו ובעצמה. שכולם/ן ירצו לקחת יותר חלק בפעילויות ובוועדות, יותר חלק פעיל בשיעורים ובפרוייקטים ויותר באספות. אנו בעיצומה של דרך, ומזמינים אתכם ואתכן להתבונן איתנו בעשייה כולה, לומר מילה טובה האחד לשני, והאחת לשנייה, וגם להאיר את עינינו ולחשוב בשותפות כדי להוביל עוד קידום וצמיחה. אנו מאמינים הלכה למעשה כי קידום משמעותי ניתן לבצע בדרך של שותפות, הידברות, הקשבה ושיח מתמיד.

ביום שלישי האחרון, ה-29/1/19, התקיימו מפגשי המשולשים בבית החינוך. מפגשים אלה מהווים צומת נוסף לשיח הדיאלוגי שקיים אצלנו בין הנחנכים, ההורים והחונכים. אנו מקווים שבמהלך המפגשים האלו התבוננתם יחד על הדרך שעברו כל נחנך ונחנכת בשבילי המסע שבחרו לעצמם מתחילת השנה, בחנתם הן את ההצלחות והן את האתגרים, והצבתם יחדיו את המטרות להמשך.

זאת ההזדמנות לעצירת ביניים על מנת להודות לכל עובדי ועובדות בית החינוך, על עבודה מסורה, ימים כלילות, למען רווחתם של הנחנכים והנחנכות שלנו. תודה על השקעה רבה מזמנכם האישי לטובת הצלחת הנחנכים והנחנכות באתגרים השונים העומדים בפניהם ובפנינו

תודה לועד ההורים וועד העמותה על השותפות, החשיבה והדרך שאתם צועדים איתנו במתן תמ