21/1/19

Post date: Jan 21, 2019 5:56:42 AM

שלום לכולם/ן

הפעם, בהודעתנו זו אנחנו דווקא מבקשים להתמקד בנושא חשוב שדורש את תשומת ליבכם ההורים - תשלום שכר לימוד.

תשלומי ההורים לבית החינוך הדמוקרטי-קהילתי הינם משאב חיוני ביותר.

לא כולם שילמו עדיין!

חשוב לזכור: היכולת שלנו לאפשר הנחות מוגבלת, ותלויה בהכרח בהיקף הגבייה ובכמות המשפחות שמסדירות תשלום!

הערה: ניתן להגיש בקשה לבדיקת אפשרות להנחה, רק לאחר הסדרה ראשונית של התשלום.

אנא, קראו את תוכן המכתב והמסמכים המצורפים בעיון, ופעלו בהתאם.

שיהיה שבוע מוצלח לכולנו,

ורד ורשף

2. בקשות להנחות בשכר הלימוד –

כל מי שמתקשים לעמוד בתשלום שכר הלימוד, יכולים להגיש בקשה לבדיקת אפשרות לקבלת הנחה.

מי שמעוניין להגיש בקשה, נדרש למלא את הטופס המצ"ב, ולהביאו למזכירות עד יום ו' 25.1.19, בצירוף מסמכים.

נא ראו פרטים לגבי הנחות כאן

ללא הסדרת התשלום, נתקשה לקיים את בית החינוך כפי שהוא אמור לפעול.

ולכן:

1. על כל משפחות גבעול לבוא ולהסדיר את נושא שכר הלימוד באופן מיידי, ולא יאוחר מיום ו' ה-25.1!

קראו את המכתב אודות פירוט התשלומים כאן

למילוי טופס לחצו כאן