החלטת אספה מיום ד 26.2.14

Post date: Mar 01, 2014 7:6:21 AM

תלתונים יכולים לקיים אספות תלתון בהן ידונו בכל נושא שיבחר

התלתונים יוכלו לקבל לקבל החלטות הנוגעות אך ורק לילדי וצוות התלתון

על התלתונים לפרסם החלטות אלו באתר בית הספר

וי=עדת אספה