emergency2017

הצפייה והתגובה בקבוצת הדיון פתוחה לכל חברי קהילת בית החינוך.

בשאלות ניתן לפנות לועדת קשרי קהילה.

קבוצת דיון כללית

דיונים כלליים בנושא בית החינוך.