נושא לאסיפה 14.12.11

Post date: Dec 12, 2011 5:30:5 PM

# הצבת לוקרים בבית הספר לשימושם של הילדים.

השימוש בלוקרים יהיה בתשלום (ההצעה תובא גם לאספת קהילה ומחייבת רוב משותף בשתי האספות) .

וועדת אסיפה.